PRIVACYVERKLARING

Laatste datum wijziging : 10 januari 2023


Het doel van deze verklaring is u te informeren over de wijze waarop het Schouwingscentrum voor Auto’s n.v., BE 0443.506.962, Luitenant Lotinstraat 21 te 1190 Brussel (hierna "het SA") uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en opslaat


1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens en zijn DPO

Het Schouwingscentrum is een privaatrechtelijke onderneming die belast is met een taak van algemeen belang, namelijk de technische controle van voertuigen en het beheer van theoretische en praktische rijexamens. In dit verband verwerkt zij een groot aantal persoonsgegevens voor de hieronder omschreven doeleinden. De NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.

Het Schouwingscentrum heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die kan worden gecontacteerd via het e-mailadres: dpo@s-a.be


2. Welke gegevens wij verwerken, waarom en hoe lang

Schouwingscentrum voor Auto’s is een instantie die specifiek is erkend voor de technische keuring van voertuigen, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de goedkeuringsvoorwaarden en de regels voor administratieve controle van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de keuring van voertuigen in omloop [B.S. 30-12-1994].

De gegevens die door de FOD Mobiliteit en Vervoer worden meegedeeld, zijn afkomstig van de Kruispuntbank voertuigen. Deze gegevens worden in eerste instantie verzameld door de Dienst Wegverkeer – DIV tijdens de registratie van elk voertuig. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor: – De openbare dienstopdracht van technische controle van voertuigen uitvoeren. – Om het verzenden van mededelingen voor technische controle mogelijk te maken. – Om de uitvoering van aanvullende diensten mogelijk te maken, evenals het maken van afspraken voor een technische controle (particulieren en professionals). – Om de officiële documenten waarin de regelgeving voorziet, af te geven of te corrigeren.

De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de technische controle van de voertuigen zijn betrokken bij de werking van de Kruispuntbank voertuigen, krachtens de artikelen 13 en 14 van de wet van 19 mei 2010 tot oprichting van de Kruispuntbank voertuigen [B.S. 28-06-2010], evenals de artikelen 4, 5 en 7 van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 tot uitvoering van de wet van 19 mei 2010 tot oprichting van de Kruispuntbank voertuigen [B.S. 22-08-2013]. Ons bedrijf wordt beschouwd als een authentieke bron (primaire verzameling) voor de volgende gegevens: – Gegevens vermeld op het keuringsbewijs; – De gegevens vermeld op het tweedehands voertuig rapport; – De gegevens vermeld op het document: “visuele inspectie van het voertuig”.

Onze firma is eveneens specifiek erkend, in overeenstemming met de bepalingen van bovengenoemd koninklijk besluit van 23 december 1994 en van het koninklijk besluit van 15 maart 1998 betreffende het rijbewijs [B.S. 30-04-1998], voor de organisatie en evaluatie van theoretische, praktische en beroepsexamens met het oog op het behalen van een rijbewijs, zoals voorzien door de wet van 16 maart 1968 met betrekking tot de politie van het wegverkeer [BS 27-03-1968]. De gegevens die in het kader van deze missie worden verwerkt, zijn afkomstig van het Rijksregister (aanvankelijk verzameld door de FOD Binnenlandse Zaken – Directie-generaal Instellingen en Bevolking) en van de Kruispuntbank voor rijbewijzen (aanvankelijk verzameld door de FOD Mobiliteit en Vervoer – Directie Algemeen wegvervoer en verkeersveiligheid).

Uw gegevens worden verwerkt om: – Organiseren en afnemen van de theoretische, praktische en professionele vaardigheidstests voorzien door het reglement met het oog op het behalen van een rijbewijs. – Om alle officiële documenten af te geven waarin de regelgeving voorziet. – Om, indien nodig, de door ons afgegeven documenten te corrigeren. – Op verzoek van het bevoegd gezag eenieder bijeen te roepen die examens moet overleggen voor herplaatsing in het rijrecht na het uitspreken van een diskwalificatievonnis. – De Kruispuntbank Rijbewijzen als authentieke bron bezorgen van de gegevens met betrekking tot de examens die zijn afgelegd met het oog op het behalen van het rijbewijs en het getuigschrift van vakbekwaamheid, overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 november 2011 betreffende de kruispuntbank voor rijbewijzen [BS 08-12-2011].

Het verzamelen van persoonsgegevens kan via verschillende kanalen gebeuren: bijvoorbeeld wanneer uw voertuig een station passeert of wanneer u een vergunningcentrum passeert, telefonisch via de klantenservice, schriftelijk via de elektronische afspraak-, contact- en klachtenformulieren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen tijdens een telefonisch contact met de klantenservice, of wanneer u via de website informatie bij ons aanvraagt of een klacht indient. Ook uw factuur- en betalingsgegevens worden opgeslagen. Persoonsgegevens, verzameld via de verschillende kanalen worden gebruikt in het kader van de hierboven beschreven openbare dienstopdrachten en meer in het algemeen om u de gevraagde diensten of informatie te verstrekken, voor het beheer van geschillen, voor de opsporing van fraude of schending van toepasselijke regelgeving of ten aanzien van Schouwingscentrum voor Auto’s, haar medewerkers, haar klanten of haar leveranciers, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, alsook voor de planning en algehele organisatie van onze sites en infrastructuren. Dergelijke persoonsgegevens zijn bedoeld om te worden gebruikt door onze interne diensten en, indien van toepassing, om te worden meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten.


Samengevat verwerkt het Schouwingscentrum uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden, gerechtvaardigd door de volgende rechtsgronden :

Doel Rechtsgrondslag Rechtvaardiging van het gerecht-vaardigd belang of wettelijke referentie Verwerkte gegevens Categorieën betrokkenen Bron (indien niet rechtstreeks bij de betrokkene verzameld) Ontvangers Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte Bewaring
Beheer van theoretische rijexamens (en verzenden naar de Kruispuntbank voor Rijbewijzen) Opdracht van algemeen belang Juridische referenties : Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs + art. 3.1.1. van het Koninklijk Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 (rijbewijs B) Identificatiegegevens,Contactgegevens, onderzoek, resultaten Kandidaten - FOD mobiliteit - FOD mobiliteit - commissie van beroep in geval van beroep - gemeenten neen De resultaten worden bewaard overeenkomstig de wettelijke verplichtingen en de instructies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Beheer van praktische rijexamens (en verzenden naar de Kruispuntbank voor Rijbewijzen) Opdracht van algemeen belang Wettelijke referenties: Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs + art. 3.2.1. van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 (rijbewijs B) Identificatiegegevens, contactgegevens, examinator, resultaten Kandidaten - FOD mobiliteit - FOD mobiliteit - commissie van beroep in geval van beroep - gemeenten neen De resultaten worden bewaard overeenkomstig de wettelijke verplichtingen en de instructies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Afgifte of rectificatie van officiële documenten voorzien door de wetgeving inzake theoretische en praktische rijbewijzen Opdracht van algemeen belang Wettelijke referenties: Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs + art. 3.2.1. van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 (rijbewijs B) Identificatiegegevens, contactgegevens, examinator, resultaten Kandidaten - FOD mobiliteit - FOD mobiliteit - commissie van beroep in geval van beroep - gemeenten neen De resultaten worden bewaard overeenkomstig de wettelijke verplichtingen en de instructies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Herinnering aan afspraken voor praktijkexamens (per SMS) Gerechtvaardigd belang van het Centrum Goed beheer van afspraken Identificatie, examendata, telefoonnummer Kandidaten N.v.t. N.v.t. neen Niet bewaard
Verzending van oproeping voor herstelexamen voor het rijbewijs Opdracht van algemeen belang Art. 69§6 van het Koninklijk Besluit 23/03/1998 Identificatie, contactgegevens, eventueel redenen van ontzegging indien nodig voor speciale aandacht tijdens het examen Personen die ontzet zijn uit het recht tot sturen Parket Drukservice, Informatie over het slagen van de proef wordt doorgegevens aan het parket en de griffie (artikel 69§6 van het Koninklijk Besluit van 23/03/1998) neen Geautomatiseerde archivering overeenkomstig de wettelijke verplichtingen en de instructies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Verzending van uitnodigingen voor de technische keuring Opdracht van openbaar belang Art. 4 van het Koninklijk Besluit van 23 december 1994 Persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, voertuiggegevens, nummerplaat, geldigheidsdatum van het keuringsbewijs Houder van de nummerplaat van het voertuig van de zone D.I.V. FOD mobiliteit Drukservice, D.I.V. FOD mobiliteit neen 2 jaar
Beheer van afspraken voor de technische keuring Precontractuele maatregelen N.v.t. Identificatie, contactgegevens, nummerplaat, tijd en plaats van de afspraak Klanten die een afspraak maken (telefonisch of op de website) N.v.t. neen Zolang het registratieaccount bestaat Max. 10 jaar na het laatste gebruik van het account
Technische controle van voertuigen, beheer van de controle en afgifte of rectificatie van officiële documenten zoals vereist door de wetgeving Opdracht van openbaar belang K.B. van 23 december 1994 Identificatie van de kentekenhouder, alle controles op het voertuig Houders van de kentekenplaten N.v.t. - Technische onderaannemers (software voor toezicht op controles) - Carpass (kilometers) - FOD mobiliteit - Informex (indien het voertuig geaccidenteerd is) - andere technische keuringsstations Archivering van papieren documenten : 18 maanden Elektronische archivering overeenkomstig de wettelijke verplichtingen en de instructies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Beheer van de database van leveranciers Contractuele maatregelen N.v.t. Identificatie, contactgegevens Contactpersonen bij leveranciers N.v.t. Boekhouder neen Bijwerking Van gegevens bij wijziging van de contactpersoon. Het contract wordt tot 5 jaar na afloop bewaard.
Gebruik van cookies (website) Gerechtvaardigd belang Goede werking en beveiliging van de website IP-adres, taal Website bezoeker N.v.t. neen 187 dagenZie cookiebeleid
Fysieke beveiliging van gebouwen door videobewaking Gerechtvaardigd belang Bescherming van bedrijfseigendommen en personen Videobeelden Bezoekers van de stations N.v.t. Politie bij overtreding of klacht neen 1 maand
Informatie over wachtrijen via online webcam Gerechtvaardigd belang Verzoek van het Gewest om beelden van wachtrijen in stations (buiten) online te zetten Videobeelden Voertuigen van de bezoekers van het station in de wachtrij N.v.t. Website bezoekers neen Realtime, geen verdere bewaring
Vragen beantwoorden die via de website zijn gesteld Gerechtvaardigd belang Goed beheer van vragen van website bezoekers via het contactformulier op de website Identificatie, onderwerp, e-mailadres, eventuele bijlage Website bezoekers N.v.t. Interne diensten neen 3 jaar
Beheer van facturatie en betalingen Wettelijke verplichting Boekhoudkundige en fiscale wetgeving Identificatie, betalingen, facturatiegegevens Klanten N.v.t. Interne diensten, boekhouder neen 10 jaar
Beheer van geschillen Gerechtvaardigd belang Beheer van de geschillen van NV met derden Identificatie, claims, bewijs Derden N.v.t. Advocaten, administratieve en gerechtelijke autoriteiten neen 5 jaar na afloop van het geschil; bewaring van een samenvatting in het archief
Opsporing en beheer van fraude of inbreuken op toepasselijke voorschriften of tegen de NV, haar werknemers, klanten of leveranciers Gerechtvaardigd belang Goed beheer van de diensten Identificatie, alle door de NV openbaar gemaakte of wettelijk vastgelegde gegevens Personen die van fraude worden verdacht Gegevens in bezit van de verwerkingsverantwoordelijke Advocaten, politie, administratieve of gerechtelijke autoriteiten neen 5 jaar na afloop van het geschil; bewaring van een samenvatting in het archief

Afsprakenportaal

Meer in detail, wat ons afsprakenportaal betreft, verwerkt Het Schouwingscentrum gegevens op de volgende manier:

 1. a) Afspraak voor technische controle

  U voert uw gegevens rechtstreeks in door het daarvoor bestemde formulier op het CT-afsprakenplatform in te vullen. Deze gegevens worden ook verzameld en ingevuld door onze klantenservicemedewerker bij het maken van een telefonische afspraak. De gegevens die de klant meedeelt en die betrekking hebben op het voertuig, worden geverifieerd aan de hand van de informatie in de Kruispuntbank voertuigen en meegedeeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Deze gegevens worden in eerste instantie verzameld door de Dienst Wegverkeer – Dienst Voertuigregistratie wanneer elk voertuig wordt geregistreerd. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: –een afspraak mogelijk te maken, het faciliteren van technische controlewerkzaamheden, het verbeteren van de doorstroming en om de wachttijd op onze stations te verkorten. –het voertuig ondubbelzinnig te identificeren en controleren of het overeenstemt met de informatie in de Kruispuntbank voertuigen (kentekennummer, chassisnummer, datum van eerste ingebruikname, enz.). –contact opnemen met de klant om de afspraak te bevestigen en om alle nodige praktische informatie te verstrekken. – De professionele klant op de hoogte te brengen door middel van een nieuwsbrief in geval van sluiting van ons stations / afspraaklijnen als gevolg van onvoorziene omstandigheden. –een onderzoek te voeren om de tevredenheid van onze klanten over al onze diensten te meten, in overeenstemming met de vereisten van de ISO 9001-certificering, evenals ons kwaliteitsmanagementbeleid. –anonieme statistieken over de algemene werking van onze diensten te maken. – de mededeling van alle informatie mogelijk te maken op verzoek van de bevoegde autoriteiten. – de opsporing en repressie van fraude toe te staan, of enige maatregel of actie te nemen die passend wordt geacht naar aanleiding van een onaanvaardbaar / ongepast gedrag van één van onze klanten, binnen één van onze stations.

  Het Schouwingscentrum voor Auto’s NV bewaart de ingevoerde gegevens om het later invullen van de velden te vergemakkelijken en een reserveringshistorie te behouden, voor een periode van maximaal 10 jaar vanaf de datum van het laatste gebruik van het platform.


 2. b) Afspraak voor rijbewijs

  De gegevens die worden verwerkt, zijn afkomstig van het Rijksregister (aanvankelijk verzameld door de FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Instellingen en Bevolking), alsook van de KruispuntBank voor rijbewijzen (aanvankelijk verzameld door de FOD Mobiliteit en Vervoer – Directie Algemeen wegvervoer en verkeersveiligheid). Uw gegevens worden verwerkt om: – een afspraak te maken voor de examens voorzien in het reglement met het oog op het behalen van een rijbewijs. –de kandidaat met zekerheid te identificeren. –contact opnemen met de kandidaat om de afspraak te bevestigen, om een andere afspraak voor te stellen en meer in het algemeen om alle nodige praktische informatie te verstrekken. –een onderzoek uit te voeren om de tevredenheid van onze klanten over al onze diensten te meten, in overeenstemming met de vereisten van de ISO 9001-certificering, evenals ons kwaliteitsmanagementbeleid. –anonieme statistieken over de algemene werking van onze diensten te maken. – de mededeling van alle informatie mogelijk te maken op verzoek van de bevoegde autoriteiten. – de opsporing en repressie van fraude toe te staan, of enige maatregel of actie te nemen die passend wordt geacht naar aanleiding van een onaanvaardbaar / ongepast gedrag van één van onze klanten in ons examencentrum.


 3. c) Toegang tot de gegevens

  Toegang tot klantgegevens is binnen Schouwingscentrum voor Auto’s strikt beperkt, alleen tot interne medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het coderen, bewaken, organiseren en daadwerkelijk maken van afspraken. Ze zijn contractueel en wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van de gecommuniceerde informatie na te leven. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt of overgedragen voor commerciële doeleinden.

  Het Schouwingscentrum voor Auto’s maakt gebruik van een technische onderaannemer (verwerker) voor het technische, evolutieve en curatieve beheer van haar platform


3. Beveiliging

Het Schouwingscentrum voor Auto’s neemt beveiligingsmaatregelen, zowel technisch, fysiek als organisatorisch, om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens met betrekking tot de kandidaat of klant te waarborgen. Ze zijn ook bedoeld om deze gegevens te beschermen tegen wijziging, toegang door onbevoegde personen en andere ongeoorloofde verwerking, evenals tegen ongeoorloofde of onopzettelijke vernietiging en onopzettelijk verlies. De klant speelt ook een belangrijke rol bij de beveiliging van de gegevens die hij verstrekt. Hij moet te allen tijde de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord waarborgen en de juiste procedure gebruiken om een sessie op de site te openen en te sluiten.

4. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?


Wat zijn uw rechten ?

U hebt een recht van toegang tot uw gegevens, een recht van rectificatie (de gegevens voor de technische inspectiedocumenten worden ons door de DIV meegedeeld. Als ze onjuist zijn, moet u de DIV vragen ze te rectificeren), eventueel een recht op wissen (let op: u kunt niet altijd het wissen van gegevens verkrijgen, aangezien Sécurité Automobile verplicht kan zijn uw gegevens te bewaren), op beperking van de verwerking, een recht van verzet en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (de Gegevensbeschermingsautoriteit - www.autoriteprotectiondonnees.be )

Hoe kunt u uw verzoek aanpakken ?

Stuur uw verzoek naar het volgende adres: dpo@s-a.be , met duidelijke vermelding van uw verzoek (een correctie van gegevens, een verzoek tot verwijdering van gegevens, toegang, enz.) Als het niet zeker is van uw identiteit, kan SA u om een bewijs van uw identiteit vragen. Alle verzoeken om camerabeelden moeten via de politie worden gedaan.

Wanneer zullen we reageren ?

SA verbindt zich ertoe u onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek te antwoorden met betrekking tot de hierboven beschreven rechten. Wij beschouwen het moment van ontvangst als het moment waarop uw verzoek volledig is, wat inhoudt dat wij zeker zijn van uw identiteit (en eventueel een bewijs van uw identiteit ontvangen). Wanneer uw verzoek complex is of u talrijke verzoeken indient, kan deze termijn van een maand met twee maanden worden verlengd. Wij zullen u zo spoedig mogelijk van een dergelijke verlenging op de hoogte stellen.

5. Wijziging van deze verklaring

Deze verklaring kan soms worden aangepast aan het privacybeleid van onze organisatie. Wij informeren u niet noodzakelijk vooraf. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina.