Indien U een klacht wenst te uiten :

U kan contact opnemen met :

  • De verantwoordelijke van het examen centrum
  • De directie
  • GOB – Brussel Mobiliteit / Directie Wegverkeer
    Ter attentie van de Voorzitter van de Beroepscommissie
    Iris Tower, Sint-Lazarusplein 2
    1035 Brussel

Indien U een klacht wenst te uiten, gelieve U te wenden tot de overste van het examencentrum. Het is de envoudigste en de snelste methode.

Al zijn we aandachtig voor de voorkomende problemen is het toch belangrijk te weten dat noch de verantwoordelijke van het centrum, noch de directie, noch de GOB het resultaat van een theoretisch of praktisch examen kan veranderen.

Na twee mislukkingen in het onderdeel ‘test op de openbare weg’ van het praktisch examen, kan een beroep worden ingediend bij de Beroepscommissie.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid, moet het verzoekschrift worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen de 15 dagen vanaf de dag van het examen, die niet begrepen is in deze termijn. Indien de laatste dag van deze termijn een zaterdag of zondag is, dan wordt de termijn verlengd naar de eerst volgende werkdag.

Het verzoekschrift is gericht aan de Voorzitter van de Beroepscommissie van het Gewest waar het examen werd afgenomen. Tegelijkertijd stuurt de aanvrager , eveneens per aangetekende zending, een copij van het verzoekschrift naar het examencentrum waar het examen werd afgelegd.

U moet een vergoeding betalen samen met het indienen van het beroep op rekeningnummer BE26 0912 3109 2829 met mededeling: “DWV/Beroep/NaamVoornaam”

-14€ voor een beroep over een praktisch examen categorie B,
-12,50€ voor een beroep over andere categorieën.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid, moet het verzoekschrift worden verzonden met volgende documenten en gegevens :
-Het betalingsbewijs voor de kosten ( https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/rijbewijs-b-rijopleiding-en-examen );
-De naam, voornaam, geboortedatum van de kandidaat en het examencentrum waar het examen werd afgenomen alsook de datum van het examen;
-Beschrijving van de feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd;
-De handtekening van de kandidaat of van zijn/haar raadsman;
-Het verzendingsbewijs naar het examencentrum (afgeleverd door door de Post).

Vanaf het ogenblik dat het examencentrum de kopij van het verzoekschrift heeft ontvangen, zal het dossier van de kandidaat onmiddellijk worden overgemaakt aan de Beroepscommissie.

Een ambtenaar van de FOD Mobiliteit rapporteert over elk verzoekschrift in de lijn van de informatie waarover hij beschikt. Hij kan aanvullende informatie verzamelen als onderdeel van zijn instructie. Dit rapport wordt verstuurd naar de partijen. Zij hebben een termijn van acht dagen na de kennisgeving van het rapport om een nota van reactie op het bezwaarschrift te verstrekken. Als ze dit doen, verzenden ze dit per aangetekend schrijven naar de andere partij.

De verzoekscommissie neemt zijn beslissing op een document en op basis van het rapport van de ambtenaar van de FOD Mobiliteit. De commissie heeft 60 dagen vanaf het indienen van het beroep om zijn beslissing te nemen. Een kopij van het besluit wordt binnen de 10 dagen per aangetekende naar de aanvrager en het examencentrum gestuurd.